1 Botoa | 96 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 59 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 55 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 51 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 45 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 37 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]